Algemene Voorwaarden Kom tot de kern
Janneke de Boer-Boleij

 

1. Definities
a. Offerte: Elke aanbieding die Kom tot de kern doet aan opdrachtnemer, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
b. Opdracht: De dienstverlening of het product dat Kom tot de kern levert.
c. Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.
d. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
e. Schriftelijk: Alle communicatie tussen Kom tot de kern die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
f. Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
g. Overeenkomst: de afspraak of afspraken tussen Kom tot de kern en opdrachtgever waarin staat welke dienst Kom tot de kern tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
h. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen Kom tot de kern en opdrachtgever overeen te komen vergoeding.

 

2. Totstandkoming overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Kom tot de kern inclusief deze Algemene Voorwaarden. Aanvaarding gebeurt in principe expliciet. Echter als met de gedragingen van opdrachtgever de indruk wordt gewekt dat er sprake is van aanvaarding van het aanbod, mag Kom tot de kern er redelijkerwijs van uitgaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
b. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer: de omvang van de opdracht, de verwachtte oplevertermijn, de gevraagde vergoeding en eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden als die van toepassing zijn. Dit aanbod is 2 maanden geldig.
c. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Kom tot de kern verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

 

3. Uitvoering overeenkomst
a. Na schriftelijke aanvaarding van het aanbod, maken opdrachtgever en Kom tot de kern in onderling overleg een planning voor de overeengekomen werkzaamheden.
b. Kom tot de kern stemt als dat nodig is gedurende het proces af met opdrachtgever, bij voorkeur op vooraf afgesproken momenten. Als tijdens het uitvoeringsproces blijkt dat de werkzaamheden afwijken van het vooraf omschreven werk, wordt dit gezien als meerwerk en maken opdrachtgever en Kom tot de kern opnieuw afspraken over een passende vergoeding.
c. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de informatie, het materiaal, etc. dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Kom tot de kern.
d. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen opdrachtgever en Kom tot de kern elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
e. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

4. Inschakelen van derden
a. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Kom tot de kern, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
b. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Kom tot de kern volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.c. Als de opdrachtgever derden inschakelt die van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, maken Kom tot de kern en opdrachtgever hierover afspraken.

 

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
a. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Kom tot de kern. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Kom tot de kern daartoe bevoegd.
b. Kom tot de kern heeft ten alle tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Kom tot de kern openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, verleent Kom tot de kern hiervoor eerst schriftelijke toestemming.
c. De in het kader van de opdracht door Kom tot de kern tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn en blijven eigendom van Kom tot de kern, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
d. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Kom tot de kern geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

6. Gebruik van het resultaat
a. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Kom tot de kern, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
b. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken opdrachtgever en Kom tot de kern aanvullende afspraken over het gebruik van deze werken.
c. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Kom tot de kern kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
d. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Kom tot de kern recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
e. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; als de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
f. Kom tot de kern heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij respecteert Kom tot de kern de (commerciële) belangen van opdrachtgever en houdt hiermee rekening bij haar eigen gebruik.

 

7. Facturering en betaling
a. Facturering vindt plaats per overeengekomen (tussentijdse) oplevering bij trajecten die langer dan drie maanden duren. Als het offertebedrag meer dan 1500 euro betreft, vindt facturering in twee termijnen plaats. 50% van het bedrag bij aanvang van de opdracht en 50% na oplevering van het eindresultaat.
b. De kosten die Kom tot de kern voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals, materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., rekent Kom tot de kern aan de opdrachtgever door, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
c. Alle betalingen worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
d. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die ten minste 10% van het factuurbedrag bedragen.

 

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
a. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Kom tot de kern, of wanneer Kom tot de kern de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden een schadevergoeding schuldig.
b. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat ten minste de kosten voortvloeiend uit de door Kom tot de kern op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van de vergoeding die de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
c. Zowel Kom tot de kern als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij:
1) een verzoek tot faillissement,
2) (voorlopige) surseance,
3) of schuldsanering
wordt ingediend.

 

9. Garanties en vrijwaringen
a. Kom tot de kern garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Kom tot de kern garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
b. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Kom tot de kern of door Kom tot de kern bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Kom tot de kern jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in artikel 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
c. De opdrachtgever vrijwaart Kom tot de kern voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10. Aansprakelijkheid
a. Kom tot de kern is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Kom tot de kern toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Kom tot de kern, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
b. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kom tot de kern, is de aansprakelijkheid van Kom tot de kern tot de vergoeding van Kom tot de kern voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

11. Overige bepalingen
a. Kom tot de kern en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Kom tot de kern of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
b. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
c. Op de overeenkomst tussen Kom tot de kern en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Kom tot de kern en opdrachtgever zullen in geval van een geschil deze eerst in onderling overleg proberen op te lossen.